سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان

چرخش در والیبال

نحوه استقرار بازیکنان در زمین:
وقتی سرویس زده می شود، بازیکنان هر دو تیم باید در دو ردیف سه نفری مستقر شوند. سه نفر ردیف جلو که در واقع نزدیک تور می باشند، به بازیکنان خط جلویی معروفند. آنها مناطق 2، 3 ، 4 را اشغال می کنند. همچنین سه نفری که در عقب زمین بازی می کنند به بازیکنان خط عقبی شناخته می شوند و در مناطق 1، 6، 5 مستقر می شوند.

در شروع مسابقه نحوه استقرار بازیکنان در مناطق مختلف توسط مربی در ورقه آرایش(ارنج) تیم ثبت می شود. در این آرایش بازیکنی که در منطقه سه می باشد در واقع بین بازیکن سمت راست (منطقه دو) و بازیکن سمت چپ (منطقه 4) قرار می گیرد. همچنین در خط عقب بازیکن منطقه 6 نیز در وسط بازیکن منطقه 1 و 5 مستقر می شود.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه نمود این است که بازیکنان خط جلو و عقب باید در یک وضعیت صحیح در زمین مستقر شوند.نحوه ایستادن این بازیکنان طوری است که الزاماً باید بازیکن عقب در هر شرایطی عقب تر از بازیکنان جلویی خود باشد. لازم به ذکر است که پس از اجرای سرویس هر یک از بازیکنان تیمها در هر قسمتی که مایل باشند می توانند مستقر شوند.


جهت چرخش بازیکنان در زمین والیبال

در هنگام چرخش بازیکن منطقه 1 جای 6    / 6 جای 5    / 5 جای 4    / 4 جای 3    / 3 جای 2    / و بلاخره بازیکن 2 به جای 1 می رود و برای زدن سرویس آماده می شود.

تغییر آرایش تیم (چرخش)تیمی که قادر باشد توپ را برای سرویس زدن به دست آورد ، باید موافق عقربه های ساعت تغییر آرایش دهد. مثلاً بازیکن شماره 2 جای بازیکن شماره 1 برای سرویس زدن می آیدو بازیکن 1 به جای بازیکن 6 می رود... و این چرخش تا آخر بازی ادامه می یابد.

لازم به ذکر است ، تیمی که توپ را از دست می دهد هیچگونه چرخشی را انجام نمی دهد و این حالت تا زمانی حفظ می شود که تیم نتواند توپ را برای سرویس زدن بدست آورد.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/VolleyballRotation.png/240px-VolleyballRotation.png

ادامه مطلب

[ جمعه 93/12/29 ] [ 12:0 صبح ] [ zahra ]

ضربه زدن در والیبال

* آبشار

آبشار به ضربه ای گفته می شود که مهاجم در جریان بازی به کمک گرفتن از چهر انگشت به هم چسبیده ی یک دست به توپ می زند و آن به قدرت به سمت زمین حریف می کوبد . برای زدن آبشار  بازیکن به هوا می پرد و یک دست خود را به صورت کشیده به سمت تور می برد و به آن ضربه می زند در این حالت دست به صورت عمودی است و انگشتان در بالا ترین دحالت ممکن قرار دارند.

نتیجه تصویری برای آبشار والیبال


* ساعد

برای زدن ساعد مدافع باید به حالت نیمه نشته یا نیمه ایستاده قرار گیرد دو دست را در کنار هم قرار داهد و مشت کند به شکلی که دو انگشت وی به دون خم شدن در کنار هم قرار گیرند آنگاه با مچ دست یا ساعد خود به توپ ضربه بزند .

نتیجه تصویری برای ساعد والیبال


* سرویس

هر مسابقه ی والیبالب با ضربه ی سرویس آغاز می شود . برای سرویس زدن یک بازیکن به پشت زمین خود می رود توپ رابه هوا می اندازد و در حالی که دستانش در حالت کشیده و به موازنات شانه است به توپ ضربه می زند.

 

نتیجه تصویری برای سرویس والیبال
ادامه مطلب

[ جمعه 93/12/29 ] [ 12:0 صبح ] [ zahra ]

لباس

لباس والیبال ، بلوز آستین کوتاه و یا بدون آستین است البته دختران ایرانی با بلوز آستین بلند و شلوار و مقنعه در مسابقات شرکت می کنند.

رنگ لباس لیبرو باید با بقیه فرق داشته باشد
ادامه مطلب

[ پنج شنبه 93/12/28 ] [ 12:0 صبح ] [ zahra ]